logotyp

Anmälan om kränkande behandling och trakasserier

Om du som elev, ditt barn, eller någon annan utsatts för kränkande behandling vid någon av våra förskolor, grundskolor, gymnasieskolor, fritidshem eller övriga pedagogiska verksamheter, bör du i första hand vända dig direkt till den som är ansvarig för verksamheten, t.ex. rektor eller förskolechef. Du kan också anmäla kränkningar och trakasserier till utbildningsförvaltningen via formuläret på den här sidan.
 
Vad är trakasserier och kränkande behandling?
Nedsättande kommentarer och öknamn, nedsvärtning, förlöjligande och utfrysning är exempel på trakasserier och kränkande behandling. Fysiskt våld och skadegörelse är andra exempel, liksom när ett barns eller en elevs värdighet kränks genom handlingar som är kopplade till kön, etnisk tillhörighet, religion, funktionshinder, sexuell läggning eller någon annan av diskrimineringsgrunderna.

Trakasserier och kränkande behandling behöver inte alltid handla om verbala eller fysiska påhopp, utan kan också bestå av exempelvis gester, ignorering eller att någon stirrar. Du kan läsa mer om mobbning, trakasserier och kränkande behandling på Skolinspektionens webplats.
 
Synpunkts- och klagomålshantering
När du skickar in formuläret registreras dina synpunkter hos oss och vidarebefordras till den instans eller verksamhet som berörs. Din anmälan redovisas även till utbildningsnämnden som har det yttersta ansvaret för verksamheten. Din anmälan blir en offentlig handling som kan begäras ut av vem som helst enligt offentlighetsprincipen. Detta gäller dock inte om ärendet blir sekretessbelagt.
 
Hantering av personuppgifter
Uppsala kommun behandlar personuppgifter enligt dataskyddsförordningen (GDPR). Utbildningsnämnden ansvarar för hanteringen av dina personuppgifter i detta formulär.

Vi samlar in uppgifterna för att administrera anmälan om kränkande behandling. Det gör vi utifrån den rättsliga grunden myndighetsutövning enligt skollagen.

Vi behandlar och sparar uppgifterna enligt arkivlagen.
 
Begär utdrag eller klaga
Om du vill ta del av de uppgifter vi har sparade om dig kan du begära ett registerutdrag. Du har rätt att få uppgifterna inom 30 dagar. Läs om dina rättigheter som uppgiftslämnare.

Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att klaga hos Datainspektionen.
 
* markerar att fältet är obligatoriskt att fylla i
 
Vilken verksamhet gäller din anmälan?*     
Vilket är förskolans, skolans eller verksamhetens namn? *    

Vad gäller din anmälan?
Vad är det som har hänt?
När inträffade det?
Vem gäller kränkningen
(namn och kontaktuppgifter)?*
 
   
Pågår den kränkande behandlingen
fortfarande?*


 
I vilken årskurs går barnet/eleven?  
Har du varit i kontakt med skolan/verksamheten? Vem har du i så fall kontaktat?  
 
Anser du att skolan/verksamheten
har gjort fel,
och i så fall på vilket sätt?
 

Uppgifter anmälare (frivilligt)
Förnamn  
Efternamn  
Telefon  
Epost    
Uppgifter anmälan
Ange inte ditt namn eller dina kontaktuppgifter om du vill att din anmälan ska vara anonym. Om du gör en anonym anmälan kan vi dock inte ge dig någon återkoppling.

  Skicka kopia av ärendet till mig.
 
 
 
Har du som elev eller ditt barn utsatts för kränkande behandling i form av trakasserier,
mobbning eller diskriminering i någon av våra verksamheter? Upplever du att du inte fått någon hjälp?
Då kan du göra en anmälan till Barn- och elevombudet, BEO.
 
Mer information om t ex rättigheter och skyldigheter i frågor som gäller kränkningar och mobbning finns att läsa på
Skolinspektionens webplats